top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Makine ve Teçhizat Değerleme

Ekibimiz, düzenledikleri makine ve teçhizat değerleme raporlarının içeriğini ya da değerlemeye tabi unsurlara ait hiçbir bilgiyi ve değerini firmamız dışında, değerlemeyi talep etsin veya etmesin hiçbir suretle üçüncü şahıslarla paylaşamazlar. Çalışmalar büyük bir titizlik içerisinde raporlaştırılarak talep sahibine iletilir. Değerleme Uzmanı, yapılan değerleme raporu hazırlama çalışması                    esnasında edindikleri tüm bilgi, belge ve dokümanları  rapora ek yapacak olup, bunun yanında ayrıca şifahen öğrendikleri tüm bilgilerin kaynağını ve edinilen bilginin tarihini raporlarında belirteceklerdir. Değerlemeye konu makine ve teçhizatın yer aldığı fabrika yada tesisin açık adresine göre tapu bilgileri ve ticari unvanının doğruluğu teyit edilecektir. Düzenlenen değerleme raporunun kapak sayfasında; müşteri adı, unvanı, raporun sunulacağı Şube ismi,   raporun düzenlenme tarihi ve değerleme tarihi ile makine ve teçhizat değerlemesinin yapıldığı gayrimenkule ait adres bilgileri eksiksiz yazılacaktır. Makine ve Teçhizat Değerleme Raporun giriş bölümünde;  ne tür bir rapor olduğu,  raporu hazırlayanlara ait bilgiler,  Makine ve teçhizatın değerleme tarihi ve tüm değer kavramları detaylandırılacaktır.

 

Makine ve Teçhizatın Bulunduğu Fabrika veya Tesisin Tanıtımı;

Makinelerin Bulunduğu Fabrikanın veya Tesisin  bulunduğu yer,  Fabrikanın veya tesisin faaliyet alanı,   değerlemeye konu olan makine ve teçhizat parkuru, yapılan üretime ilişkin üretim prosedürleri ve tüm aşamaları ve fabrika veya tesisin faaliyet gösterdiği alandaki yeri hakkında özet bir bilgi verilecektir.

 

Makine Mülkiyet Bilgileri;

Değerlemeye tabi olacak tüm makine ve teçhizatın mülkiyetinin kime ait olduğunun tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Aidiyet tanımlarında hiçbir suretle tahmin ve varsayım üzerine hareket edilmez. Sadece söz aidiyete ilişkin belgelerin varlığının tespiti, temini ve kontrol edilmesi ile rapor düzenlenir. Değerlemeye tabi tutulacak olan makine ve teçhizatların  faturalarının,  muhasebe envanter kayıtlarının fabrika muhasebe yetkilinden temin edilir. Akabinde kontrol edilir ve toplanan bilgi ve belgelerin tamamı rapora ek yapılarak konuya ilişkin bilgiler rapora yansıtılır. Makine ve teçhizatın mülkiyetin teferruat listesine kayıtlı olup olmadığı ve Tapu / takyidat bilgileri raporda belirtilir. Değerleme konusu makinelerin ve teçhizatın mülkiyet bilgilerine ilişkin tanımlar yapılırken rehin, haciz, satış, hibe gibi hukuki işlemlere ve yasal kısıtlamalara tabi olup olmadıkları tespit edilerek net tanımlamalarla  bu bilgilere raporda yer verilir. Makine ve teçhizatın faturaları mevcut olmaması durumunda,  envanter defterinde kayıtlı olması şartı aranmakla birlikte kaydı olmayan faturasız Makine ve Teçhizat değerleme kapsamı dışında tutulur. Makine ve teçhizatın Değerleme Raporunu olumlu yada olumsuz yönden etkileyen etmenler raporda mutlak suretle net bir ifade ile belirtilir.

Makine ve Teçhizatın Fiziksel, Teknik ve Fonksiyonel Genel Özellikleri;

Makine ve teçhizatlara ait bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Periyodik bakım çizelgelerinin kontrol edilerek makinelerin genel durumu ve tesis yönetiminin işletmeye karşı bakış açısı hakkında genel bilgi verilir. Tesisin sahip olduğu tüm sertifika ve TSE Belgeleri, imalata ilişkin yeterlilik, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ISO ve benzeri kalite  kontrol belgeleri sorgulanarak rapora eklenir.  Tesiste bulunan tüm Makine ve teçhizatların ediniminde teşvik ve leasing vs. kapsamında yatırım yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli ve bu işlemlere ilişkin belgeleri incelenerek mevcut durumları hakkında raporda bilgi verilir.
 Değerlemeye konu olan makine ve teçhizatın farklı sektörde kullanılıp kullanılamayacağı, talep görüp görmeyecekleri                           konusunda raporda bilgi verilir. Makine ve teçhizatlar özellikle aktif çalışırken gözlemlenerek değerleme işlemi yapılır ve Makine ve teçhizatlara ilişkin düzenlenen raporda mevcut durum belirtilir.

Makine ve Teçhizat Değerleme Raporun Sonuç Bölümünde,

Değerleme konusu makine ve teçhizata ilişkin genel bilgi verilmesi ve satış  kabiliyeti  skalasının  açıklaması yapılır.

Bunun yanında söz konusu makine grupları için olumsuz sonuçlar elde edildiği takdirde  düzenlenen raporda bu durum net bir şekilde dile getirilir.

Detaylı bilgi için arayınız.

Tel: 0 242 229 42 42

bottom of page