top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporu

1- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Yasası'na dayalı yayınlanan Seri VIII, No:35 Sayılı Tebliğ; Sermaye Piyasası Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere Ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmalık A.Ş bu tebliğ kapsamında 20.09.2018 tarihinde SPK'nın Değerleme kuruluşları listesine alınmıştır.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu MADDE 73.- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bu yetkisini kullanırken SPK Liste firmalarına mülkiyet tespiti ve değerleme yaptırır. Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Belediyelerin Kentsel dönüşün projelerinde değerleme hizmeti vermektedir.

3- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa MADDE 6/7.Fıkra Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tâbi tutulan taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesâtı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri, Bakanlık, TOKİ veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

4- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa Yönetmeliği MADDE 12 –(Değişik:RG-2/7/2013-28695)

Taşınmazların değerinin tespiti:

(1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir.

(2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir.

(3) Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım

satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılarak, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir.

Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 6306 sayılı kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Değerlemesi Hizmeti vermektedir. Değerlemeyi iki safhada dar kapsamlı ve geniş kapsamlı olarak yapmaktadır. Birinci Safha; Risk Tespit raporunun Bakanlığa sunum aşamasında, İkinci Safha : Yıkım işleminden sonra onay alınmış ruhsat ve proje aşamasında Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm faaliyeti başlangıcında dağıtım değeri tespit katsayısı belirleme hizmeti de vermektedir.

MADDE 12 –(Değişik:RG-2/7/2013-28695) Taşınmazların değerinin tespiti:

(1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir.

(2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir.

(3)Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılarak, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11. maddesin- deki esaslara göre tespit edilir. Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 6306 sayılı kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Değerlemesi Hizmeti vermektedir. Değerlemeyi iki safhada dar kapsamlı ve geniş kapsamlı olarak yapmaktadır.                  Birinci Safha; Risk Tespit raporunun Bakanlığa sunum aşamasında,

İkinci Safha : Yıkım işleminden sonra onay alınmış ruhsat ve proje aşamasında

                                                                                             

Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm faaliyeti başlangıcında dağıtım değeri tespit katsayısı belirleme hizmetide vermektedir.

bottom of page