top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Yabancıya Satışta Değerleme Raporu

Ülkemizde gayrimenkul satın almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilere yardımcı hizmet vermek üzere rehber niteliğinde olup Dizayn Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak yabancı satışlara gayrimenkul satışlarında kullanılacak Değerleme Raporu Şirketimizce hazırlanmaktadır. 

Dayandığı Hukuki Temel:

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.
Ülkemizde gayrimenkul edinimi yapabilecek ülke vatandaşlarının hangileri olduğu bilgisine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Konsoloslukları,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı)’ndan ve Tapu Müdürlükleri'nden bilgi alınabilir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalar dahilinde olmak üzere, ülkemizde nitelik bakımından her türlü gayrimenkul (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla vb.) satın alabilmektedirler.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, edindikleri yapı içermeyen  gayrimenkullerde (Arsa, Tarla) iki yıl içerisinde proje geliştirmek ve geliştirdiği bu projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın veya Belediyenin onayını almak zorundadır.

Sözleşmenin şekli:

Türkiye’de yürürlükteki hukuki mevzuat hükümlerine göre, taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlükleri nezdinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkün olmaktadır. Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalamak mümkündür ancak noter huzurunda imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir.

Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:

Bilindiği üzere yabancıların taşınmaz edinimlerinde bazı yasal kısıtlamalar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; 

a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.
b) Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 81 ilimizde taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması gerekliliği (Bazı ilçeler HARİÇ) kaldırılmıştır.
c)Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
d)Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.
e)Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

Başvuru ve izlenen yöntem:

Yabancı uyruklu alıcının ''Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartları''nı taşıması gerekmektedir.
İzlenen yöntem sırasıyla;

Gayrimenkulün sahibi veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvurusu yapılır. 
Online Başvuru:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, (http://turkiye.gov.tr)

 veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 (https://randevu.tkgm.gov.tr/) randevu sisteminden

sıra numarası alınabileceği gibi ALO 181 hattı ve

Yurtdışından arayan Vatandaşlarımız

+90 312 593 99 00 nolu hat ile de randevu

alabilmektedir.
Gerekli belgeler:
a)Taşınmaza ait Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle,

ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgileri,

b)Kimlik belgesi veya pasaport (Gerekli görülmesi halinde tercümesi ile birlikte)
c)Gayrimenkulun bağlı bulunduğu Belediyeden , Gayrimenkule ait ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''nin alınması,
d)Gayrimenkul Değerleme Raporu, (SPK tarafından lisanslandırılmış yetkili Firma tarafından düzenlenmiş olmak zorundadır)
e)Binalar için (Konut, Daire) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
f)Alıcının 2 adet, Satıcının 1 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde çekilmiş ve  6x4 ebadında).
g) Taraflardan bir yada ikisi Türkçe bilmiyor ise yeminli tercüman,
h)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.
Satış İşleminin Maliyeti:
a) Gayrimenkulun bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak ''Emlak Rayiç Değerinden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. 492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.
b) Tapu Müdürlüklerince belirlenmiş olan döner sermaye ücreti ödenir. Döner sermaye ücretleri farklılıklar gösterebilmektedir.  
Yabancıların uyruklu kişilerin gayrimenkul ediniminde dikkat edeceği diğer hususlar:

- İlgili tapu Müdürlüğünden, gayrimenkul üzerinde üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi ayrıntılar dikkatlice incelenmeli gerekirse profesyonel destek alınmalıdır.
- İlgili tapu Müdürlüğünün başvuruyu reddi halinde işlem yapılan Tapu Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü'ne itiraz başvurusu yapılabilir.
- Uzman ve güvenilir olduğu bilinen kişi veya firmalar ile çalışılması önerilir.
- Yabancının uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni çalışma izni almış olması şartı aranmamaktadır.

 

Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak Yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinimlerinde ihtiyacı olan Gayrimenkul değerleme raporu Şirketimizce düzenlenmekte olup Şirketimiz SPK ve BDDK'nın Lisansı ile yetkilendirilmiş ve değerleme konusunda hizmet vermeye devam etmektedir. 

bottom of page